PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Hvorfor er rollelek så viktig?

Rollelek, også kjent som lekbasert læring eller dramalek, er viktig av flere grunner, spesielt når det gjelder barns utvikling. Her er noen av de viktigste grunnene til at rollelek er betydningsfull:

 1. Sosial og emosjonell utvikling: Rollelek gir barn muligheten til å utvikle sine sosiale og emosjonelle ferdigheter. Gjennom leken lærer de å forstå andres følelser, perspektiver og roller. De lærer også empati og samarbeid når de samhandler med andre barn i lekescenarioer.
 2. Språkutvikling: Rollelek oppmuntrer til verbal kommunikasjon. Barn bruker språket til å uttrykke seg, diskutere roller og improvisere situasjoner. Dette hjelper dem med å utvikle både ordforråd og kommunikasjonsferdigheter.
 3. Kreativitet og fantasi: Gjennom rollelek kan barn utforske og uttrykke sin kreativitet og fantasi. De skaper sine egne scenarier, roller og historier, noe som er viktig for å utvikle kreativ tenkning og problemløsningsevner.
 4. Selvuttrykk og identitetsutvikling: Rollelek gir barn muligheten til å utforske ulike roller og identiteter. Dette bidrar til utviklingen av deres egen selvfølelse og identitet, da de kan prøve ut ulike sider av seg selv i trygge lekemiljøer.
 5. Motoriske ferdigheter: Gjennom fysisk aktiv rollelek, som å hoppe, løpe eller utføre handlinger som er knyttet til en bestemt rolle, utvikler barn motoriske ferdigheter og koordinasjon.
 6. Problemløsning og kognitive ferdigheter: Rollelek innebærer ofte å løse problemer eller takle utfordringer innenfor lekesettingen. Dette hjelper barn med å utvikle kognitive ferdigheter som problemløsning, planlegging og beslutningstaking.
 7. Selvregulering og følelsesmessig mestring: I rollelek opplever barn ulike følelsesmessige situasjoner og lærer å håndtere dem på en sunn måte. Dette bidrar til utviklingen av selvregulering og følelsesmessig mestring.
 8. Sosiale normer og verdier: Rollelek kan også bidra til at barn blir kjent med samfunnets normer, verdier og roller. De kan eksperimentere med ulike situasjoner og lære hva som anses som akseptabelt eller uakseptabelt oppførsel.
 9. Forberedelse til voksenlivet: Rollelek gir barn en mulighet til å eksperimentere med voksenroller og dagliglivssituasjoner. Dette kan hjelpe dem med å forstå og forberede seg på voksenlivet.

I sum er rollelek en kritisk del av barns utvikling, da den støtter en bred spekter av fysiske, kognitive, sosiale og emosjonelle ferdigheter. Det er derfor viktig å oppmuntre og støtte barns rollelek gjennom lekemateriell, tid og oppmuntring fra voksne omsorgspersoner og lærere.

Rollelek i barnehagen

Hva er de voksnes rolle i leken?

I denne teksten, skrevet av Emmy Haugen, diskuteres betydningen av voksnes rolle i leken til barn, spesielt i skolesammenheng. Teksten fremhever viktigheten av at voksne engasjerer seg i barns lek for å støtte deres utvikling og trivsel. Her er hovedpunkter fra teksten:

 1. Barn vil gjerne være der de voksne er: Barn søker ofte voksenkontakt i lekesituasjoner. Mange voksne tilbringer tid ved bordene, men det hevdes at de voksne bør delta mer aktivt i leken.
 2. Voksen deltakelse er viktig: Voksne bør delta i leken for å fungere som støttespillere og inspiratorer. Dette er spesielt viktig for barn som står utenfor leken eller for den “frie leken” som kan dominere av de sterkeste barna.
 3. Indirekte støtte: Voksne kan gi indirekte støtte ved å bygge gode relasjoner med barn og tilrettelegge det fysiske miljøet slik at det oppfordrer til lek i grupper.
 4. Direkte støtte: Voksen deltakelse i leken kan omfatte å hjelpe barn med å forstå lekeregler, oppmuntre samarbeid, sette ord på det barna gjør og føler, og hjelpe barna til å lytte og vente på tur.
 5. Varierte lekemuligheter: Det er viktig å tilby ulike typer lekemuligheter, som rollelek, byggelek, butikklek, og spill, for å stimulere barns fantasi og kreativitet.
 6. Lek som en viktig del av læring: Teksten fremhever at lek, læring, og arbeid er tett sammenkoblet, og at lek er et viktig mål i seg selv for barns utvikling og trivsel.
 7. Eksempel fra praksis: Teksten nevner konkrete eksempler fra en skole hvor voksenstøttet lek har blitt implementert i timeplanen, og hvordan dette har økt barnas trivsel og vennskap.

Samlet sett argumenterer teksten for at voksen deltakelse og støtte er avgjørende for å berike barns lekeopplevelser, fremme deres utvikling og skape en trivelig læringsmiljø for dem.

Noen aktuelle produkter å kikke på