PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Spillemidler til nærmiljøanlegg og aktivitetsparker

Hva er spillemidler?

Spillemidler kommer fra overskuddet til Norsk tipping. Midlene fordeles av kulturdepartementet, men det er fylkeskommunene som behandler søknadene etter at de er kontrollert av kommunen.

Hva er et nærmiljøanlegg?

I følge anleggsregisteret er et nærmiljøanlegg et utendørsanlegg som ikke er spesielt tilrettelagt for organisert konkurranseidrett, men hvor målsettingen er åpne og tilgjengelige aktivitetsanlegg for alle, beregnet for egenorganisert fysisk aktivitet. Anleggene er ofte samlokalisert med skoler, og skal ligge i områder der folk bor og/eller oppholder seg. Ordningen retter seg først og fremst mot anlegg for barn og ungdom i alderen 6-19 år.

trening armgang båtatangen 1

Ofte stilte spørsmål

Hvilke produkter er berettiget støtte?

Riktig utforming og funksjonalitet
Anlegget skal utformes slik at det tilfredsstiller de størrelser og funksjoner som er nødvendige for å gjennomføre aktiviteten anlegget er ment for. Dette innebærer spille- og aktivitetsflater, sikkerhetssoner og -områder, og/eller andre funksjoner som måtte gjelde den eller de aktivitetene som skal foregå i anlegget.

Anlegget skal være universelt utformet. Universell utforming betyr at anlegget er utformet på en slik måte at det kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig uten behov for tilpasning eller en spesiell utforming. For idrettsanlegg omfatter disse prinsippene alle som bruker anlegget, både idrettsutøvere, publikum, trenere, dommere og arrangementsteknisk personell.

Aktivitetsapparater for fysisk aktivitet og egenorganisert trening er spillemiddelberettiget. I hinderløyper og aktivitetsløyper er utstyr som er sertifisert iht EN 16630 (fastmontert utendørs treningsutstyr) berettiget tilskudd.

Lekeplassutstyr som sandkasser, husker, sklier, vipper, lekestativ er ikke berettiget støtte.

Når kan jeg søke om midler?

Søknader sendes til kommunen anlegget tilhører. Fristen varierer fra kommune til kommune. Spør derfor din kommune eller se på nettsidene for mer informasjon. Søknadskjema åpnes normalt 15. juni hvert år. Skjema gjelder søknadsrunden etterfølgende år.

Søknaden må sendes senest året etter anlegget er ferdigstilt.

Det anbefales å tenke bredt i forhold til brukene; kjønn, inkludering, interesser, da spillemidlene fordeles i henhold til den statlig anleggspolitikk. Kontakt gjerne din lokale kommune for mer informasjon.

Alle søknader sendes til den kommunen hvor anlegger ligger. Kommunen fastsetter selv søknadsfristen, men denne er som oftest på høsten. Søknadsskjema finnes her.

Hvor mye kan jeg søke om?

Til nærmiljøanlegg kan man kan få opptil 50 prosent av godkjent kostnad som tilskudd.

Grunnlag for tilskudd er begrenset til maks kr 600 000, dvs et maks tilskudd vil være kr 300 000. Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr 50 000 (tilskudd kr 25 000).

En liten aktivitetspark (med minst fire ulike anleggstyper) kan få inntil kr 1 500 000,- i tilskudd. En stor aktivitetspark (med minst seks ulike anleggstyper) kan få inntil kr 2 000 000,- i tilskudd.

Hvem kan søke om spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg?

Det er flere som kan søke om midler til oppgradering av nærmiljøet. Fellesnevner er at de ikke skal ha et eget økonomisk formål, men at midlene skal komme lokalsamfunnet til gode.

Om du representerer (eier) følgende, så kan du søke:

  • Kommuner, fylkeskommuner, kommunale og fylkeskommunale foretak, studentsamskipnader m.m.
  • Aksjeselskaper, samvirkefortak, stiftelser og andre sammenslutninger med et idrettslig hovedformål.

Følgende kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg:

  • Borettslag og velforeninger

Rett til bruk av grunn
Søker må ha rett til bruk av grunnen hvor anlegget ligger/skal ligge.

Kommunal idrettsplan
For å kunne søke om spillemidler må anlegget være omtalt i en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. De fleste kommuner utarbeider en slik plan hvert fjerde år. Ta kontakt med idrettsråd eller kommunen for å høre om frister for å melde inn anlegg.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg

Det er viktig at alle som planlegger å bygge idretts- eller nærmiljøanlegg setter seg godt inn i regelverket.

trening ribbevegg båtatangen

Vi hjelper deg med å planlegge etablering av nærmiljøanlegg og aktivitetsparker