PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
Sklirenna fra Søve

Hvilke forskrifter og regler gjelder for lekeplasser og lekeplassutsyr?

I Norge er lekeplasser ikke bare et sted for moro og aktivitet, men også et område der sikkerhet står i fokus. Med referanse til den norske lekeplassforskriften og de europeiske standardene NS-EN 1176/NS-EN1177, blir det satt strenge krav til utformingen, installasjonen og vedlikeholdet av lekeplassutstyr. Disse reglene sikrer at lekeplasser blir trygge og egnede områder for lek og utforskning for barn, samtidig som de fremmer deres fysiske aktivitet og trivsel.

DSC1724

Lekeplassforskriften

Lekeplassforskriften er en lov- eller forskriftsmessig retningslinje som fastsetter krav og standarder for design, konstruksjon, vedlikehold og bruk av lekeplasser. Den norske lekeplassforskriften har mye til felles med standarden NS-EN 1176, men er strengere på enkelte områder. Eksempelvis er det ikke tillat med bart metall. Noen av de viktigste kjennetegnene ved lekeplassforskriften inkluderer:

 1. Sikkerhetskrav: Forskriften fastsetter strenge sikkerhetskrav for lekeplassutstyr og fallunderlag for å redusere risikoen for skader blant barn som bruker lekeplassen.
 2. Design- og konstruksjonskrav: Det fastsettes krav til utformingen og konstruksjonen av lekeplassutstyr for å sikre at det er stabilt, sikkert og egnet for barn i ulike aldre og med ulike evner.
 3. Aldersspesifikke områder: Forskriften kan kreve at lekeplasser er designet og delt inn i ulike soner eller områder som er tilpasset barn i ulike aldersgrupper, slik at de kan leke trygt og uavhengig av hverandre.
 4. Fallbeskyttelse: Det stilles krav til fallunderlaget rundt lekeplassutstyret for å redusere risikoen for skader hvis et barn skulle falle. Dette kan inkludere krav til materialer, tykkelse og dreneringsevne.
 5. Tilsyn og vedlikehold: Lekeplassforskriften kan inkludere krav til regelmessig inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av lekeplassutstyr for å sikre at det forblir i god stand og sikkert å bruke over tid.
 6. Merking og informasjon: Forskriften kan kreve at lekeplassutstyr er tydelig merket med informasjon om aldersanbefalinger, bruksanvisninger og sikkerhetsadvarsler for å veilede brukerne.
 7. Håndheving og tilsyn: Det kan fastsettes regler for tilsyn og håndheving av forskriften, inkludert sanksjoner for brudd på sikkerhetskravene.

Disse kjennetegnene bidrar til å sikre at lekeplasser oppfyller høye sikkerhetsstandarder og gir trygge og morsomme lekemiljøer for barn.

Du finner forskriften her, men vi vil anbefale deg å ta kontakt med oss slik at vi kan svare på alle dine spørsmål som måtte oppstå. Vi forstår forskrifter og regler for lekeplasser kan være mye å sette seg inn i og hjelper deg gjerne.

Hva er NS-EN 1176?

NS-EN 1176 er en europeisk standard som omhandler sikkerhetskrav og testmetoder for lekeplassutstyr. Standarden er ment å sikre at lekeplassutstyr som er installert i offentlige områder, som skoler, parker og lekeplasser, oppfyller visse sikkerhetsstandarder for å redusere risikoen for skader blant barn som bruker utstyret.

Her er noen nøkkelelementer du bør vite om NS-EN 1176:

 1. Sikkerhetskrav: Standarden fastsetter en rekke sikkerhetskrav som lekeplassutstyr må oppfylle for å redusere risikoen for skader. Dette inkluderer krav til dimensjoner, materialer, konstruksjon, fallunderlag og plassering av utstyret.
 2. Testmetoder: NS-EN 1176 spesifiserer også testmetoder som skal brukes for å evaluere om lekeplassutstyret oppfyller de fastsatte sikkerhetskravene. Dette inkluderer tester for holdbarhet, styrke, stabilitet og sikkerhet i bruk.
 3. Klassifisering av lekeplassutstyr: Standarden deler lekeplassutstyr inn i ulike kategorier basert på bruksområder, aldersgrupper og designegenskaper. Dette gjør det mulig for leverandører og installatører å velge riktig utstyr for en bestemt lekeplass og aldersgruppe.
 4. Fallhøyde og fallunderlag: NS-EN 1176 inkluderer spesifikasjoner for maksimal tillatt fallhøyde for ulike typer lekeplassutstyr. I tillegg angir standarden krav til fallunderlaget rundt utstyret for å redusere skaderisikoen hvis et barn skulle falle. NS-EN 1177 er en europeisk standard som omhandler krav til fallunderlag på lekeplasser.
 5. Vedlikehold og inspeksjon: Standarden gir også retningslinjer for vedlikehold og inspeksjon av lekeplassutstyr for å sikre at det forblir sikkert å bruke over tid. Dette inkluderer regelmessige inspeksjoner for slitasje, skader og løse deler.

Det er viktig å merke seg at NS-EN 1176 er en europeisk standard og kan ha blitt tilpasset eller erstattet av nasjonale standarder i enkelte land. Det er derfor viktig å konsultere gjeldende regelverk og retningslinjer i ditt spesifikke område når du installerer eller vedlikeholder lekeplassutstyr. Norsk forskrift om sikkerhet på lekeplassen har strengere krav enn 1176. Eksempelvis er det ikke tillat med bart metall.

MÅ vi ha kontroll/ettersyn av lekeplassen? 

Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og vedlikehold, slik at sikkerheten opprettholdes. Årlig hovedettersyn av lekeplassutstyr gjennomføres ofte av erfarne og sertifiserte inspektører iht tjenestebeskrivelse. Det er ikke et krav at inspektører skal være sertifiserte.

Forskrifter og regler for lekeplasser
Dip high

Hvilke forskrifter og regler gjelder for treningsutstyr?

NS-EN 16630 – Ungdom og voksne over 140 cm.

NS-EN 16630 er en europeisk standard som omhandler kravene til sikkerhet, funksjonelle krav og testmetoder for fitnessutstyr utendørs. Denne standarden er relevant for utendørs treningsparker eller treningsområder som er tilgjengelige for allmennheten.

Her er noen viktige punkter å vite om NS-EN 16630:

 1. Sikkerhetskrav: Standarden fastsetter krav til design og konstruksjon av utendørs fitnessutstyr for å sikre brukernes sikkerhet under trening. Dette inkluderer krav til materialer, dimensjoner, stabilitet og sikkerhetsfunksjoner.
 2. Funksjonelle krav: NS-EN 16630 stiller også krav til funksjonaliteten til fitnessutstyret for å sikre at det er egnet for bruk og gir effektiv trening. Dette kan omfatte krav til ergonomisk design, justerbarhet og varierte treningsmuligheter.
 3. Testmetoder: Standarden spesifiserer testmetoder som skal brukes for å evaluere om fitnessutstyret oppfyller de fastsatte sikkerhets- og funksjonelle kravene. Dette kan inkludere tester for holdbarhet, stabilitet, belastningstesting og sikkerhetsfunksjoner som låser og håndtak.
 4. Brukervennlighet: NS-EN 16630 tar også hensyn til brukervennlighet og tilgjengelighet for en rekke brukere, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Dette kan innebære krav til tilgjengelighet, tydelig merking og enkel justering av utstyret.
 5. Vedlikehold og inspeksjon: Standarden gir retningslinjer for vedlikehold og inspeksjon av utendørs fitnessutstyr for å sikre at det forblir sikkert og funksjonelt over tid. Dette kan inkludere regelmessig inspeksjon av slitasje, løse deler og eventuelle skader.

Som med andre standarder, er det viktig å merke seg at NS-EN 16630 er en europeisk standard og kan ha blitt tilpasset eller erstattet av nasjonale standarder i enkelte land. Det er derfor viktig å konsultere gjeldende regelverk og retningslinjer i ditt spesifikke område når du installerer eller vedlikeholder utendørs fitnessutstyr.

Utstyr som er sertifisert etter EN 16630 krever mindre sikkerhetssoner og støtdempende underlag enn 1176 ettersom brukerne skal være over 140 cm. Fallhøyden kan bli redusert med 1 m sammenlignet med 1176. Dette utstyret skal plasseres slik at det ikke er lett tilgjengelig for de under 140 cm.

I Norge kan man søke om spillemidler til etablering av aktivitetsparker og utstyr som er sertifisert etter NS-EN 16630. Målgruppen for spillemidler er mellom 6-19 år. Les mer om det her.

Hva er NS-EN 581?

NS-EN 581 handler om sikkerhetskrav og testmetoder for utendørs møbler. Denne standarden fastsetter krav til design, konstruksjon og stabilitet for utemøbler som er ment for bruk offentlige utemiljøer. Våre parkmøbler er testet, godkjent og sertifisert i henhold til EN 581 sikkerhetskrav for utendørs sittemøbler og bord, allmenn bruk!  Standarden har ulike kategorier, hvorav allmenn bruk (contract use) er den strengeste. Våre utemøbler er testet og godkjent i denne kategorien. 

Her er noen viktige punkter om NS-EN 581:

 1. Sikkerhetskrav: Standarden inneholder krav som skal sikre at utendørs møbler er konstruert og produsert på en slik måte at de er sikre å bruke. Dette inkluderer krav til materialer, dimensjoner, stabilitet og holdbarhet.
 2. Testmetoder: NS-EN 581 spesifiserer testmetoder som skal brukes for å evaluere om utemøbler oppfyller de fastsatte sikkerhetskravene. Dette kan inkludere tester for styrke, stabilitet, holdbarhet og overflatebehandling.
 3. Produktkategorier: Standarden deler utendørs møbler inn i ulike kategorier basert på bruksområder og designegenskaper. Dette gjør det mulig for produsenter og forbrukere å velge riktig type møbler for deres behov.
 4. Brukervennlighet: NS-EN 581 tar også hensyn til brukervennlighet og komfort, og kan inkludere krav til ergonomisk design, tilgjengelighet og funksjonalitet.
 5. Vedlikehold og inspeksjon: Standarden gir også retningslinjer for vedlikehold og inspeksjon av utendørs møbler for å sikre at de forblir i god stand over tid. Dette kan inkludere anbefalinger for rengjøring, lagring og beskyttelse mot vær og vind.

NS-EN 581 er altså en viktig standard for å sikre at utendørs møbler oppfyller visse sikkerhets- og kvalitetskrav, og den bidrar til å beskytte forbrukerne mot potensielle farer og skader ved bruk av slike møbler.

NS-EN 518

Vi bistår deg gjerne med planleggingen av et sikkert og godt utemiljø.